Algemene voorwaarden

 Bel ons voor het complete aanbod 0297-367772

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Entertainment-NL

ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 Definities

Artiest: de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten, amusement, sport, en/of media zoals artiest, musicus, presentator, (tv-)personaliteit en al degenen die technische, productionele of artistieke bijstand aan deze (beroeps)beoefenaar verlenen;
Boeking: het contracteren van een of meerdere Artiesten in het kader van een Opdracht;
Opdrachtgever: de partij die de Opdracht aan Entertainment-NL verstrekt;
Opdracht: de door Opdrachtgever aan Entertainment-NL verleende opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op:
(1) de organisatie van: (zang)optredens, (live)shows, presentaties, concerten, evenementen, scripts, films, festiviteiten, foto-shoots, TV- en/of theatershows en/of gedeelten daarvan dan wel het leveren van een bijdrage daaraan; (2) het verzorgen van Boekingen, al dan niet in het kader van het hierboven onder (1) van dit artikel bepaalde; (3) het geven van consultancy en/of adviezen; (4) het (uitvoeren) vervaardigen van een Productie of leveren van een bijdrage aan een Productie; (5) het verhuren en/of het in bruikleen geven van roerende zaken; (6) het leveren van diensten in verband met (artiesten)management, sponsoring, acteren, Producties en/of (artistieke) producties van derden; en/of (7) het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen als omschreven in een overeenkomst;
Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Entertainment-NL tot stand gekomen overeenkomst van Opdracht;
Leverancier: degene(n) die zich direct of indirect jegens Entertainment-NL heeft verbonden of zal verbinden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin van het woord;
Productie: elke door of vanwege Entertainment-NL vervaardigde en/of uitgevoerde dienst waarbij Entertainment-NL (als producent) verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze dienst.
Rider(s): bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot onder meer door Opdrachtgever aan de Artiest ter beschikking te stellen faciliteiten, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de Overeenkomst;
Entertainment-nl: Entertainment-NL dan wel een andere aan vennootschappen verbonden huidige of toekomstige groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b BW.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en Opdrachten die tussen Entertainment-NL en de opdrachtgever tot stand komen.
2.2 In de Overeenkomst zal worden weergegeven welke vennootschap als opdrachtnemer zal fungeren en aldus ter zake als opdrachtnemer verantwoordelijk zal zijn voor de Opdracht. Opdrachtgever kan niet tegen enige andere vennootschap als bedoeld in dit artikel van deze Algemene Voorwaarden enig recht ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2.3 Voor zover Opdrachtgever eigen voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing, eerst dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Entertainment-NL.
2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Entertainment-NL zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door Entertainment-NL uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor Entertainment-NL de afwijking heeft aanvaard.

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Alle door Entertainment-NL gedane offertes en bevestigingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen, door Entertainment-NL te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Entertainment-NL enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.
3.2 Opdrachtgever is verplicht om (a) alle door Entertainment-NL gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (b) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld, volledig en correct aan Entertainment-NL te verschaffen, op grond waarvan Entertainment-NL een aanbieding aan Opdrachtgever zal doen en daaraan uitvoering zal geven.
3.3 Indien de in artikel 3.2 bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Entertainment-NL gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de levering van de diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, steeds onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan Entertainment-NL te voldoen.
3.4 Indien er na een gedane offerte geen Overeenkomst tot stand komt, is Opdrachtgever gehouden om de ter zake van de offerte en/of verrichte werkzaamheden door Entertainment-NL in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.
3.5 Een Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand nadat Opdrachtgever en Entertainment-NL de Overeenkomst hebben ondertekend of Opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging van Entertainment-NL heeft ondertekend en aan Entertainment-NL ter hand heeft gesteld.
3.6 Een mondelinge toezegging voor de uitvoering van een Productie of de uitvoering van een Opdracht wordt beschouwd als een Overeenkomst waar tevens de Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn.
3.7 Afspraken tussen Entertainment-NL en de contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever zijn bindend. Is bij feitelijke uitvoering van de Opdracht geen contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig, dan wordt Entertainment-NL geacht voor zover noodzakelijk met instemming van Opdrachtgever als contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever op te treden en is zij dientengevolge bevoegd wijzigingen in de uitvoering aan te brengen, onder gehoudenheid van Opdrachtgever de aan deze wijzigingen verbonden kosten aan Entertainment-NL te vergoeden.

 

Artikel 4 Vergoeding en betaling

4.1 Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en de aan rechtenorganisaties, zoals Buma/Stemra en Sena, te betalen vergoedingen.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen eenendertig (31) dagen voorafgaand aan het optreden, onverminderd het recht van Entertainment-NL om bij aanvang van de Overeenkomst een aanbetaling en/of zekerheid te bedingen. Voornoemde betalingstermijn geldt als een fatale termijn, waardoor Opdrachtgever indien zij niet binnen deze termijn voldoet van rechtswege en aldus zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim zal zijn en over het verschuldigde de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW en de kredietbeperking zoals gesteld op de factuur aan Entertainment-NL verschuldigd zal zijn.
4.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, of betaling voor een bepaalde datum, wordt door niet-tijdige of niet-volledige betaling van een termijn de gehele overeengekomen vergoeding direct opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
4.4 Indien Opdrachtgever in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal Entertainment-NL haar vordering uit handen geven en komen alle daarmee gemoeide kosten voor rekening van Opdrachtgever.
4.5 Indien Opdrachtgever niet of niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft Entertainment-NL een retentierecht met betrekking tot alle zaken die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, totdat al het door Opdrachtgever verschuldigde aan Entertainment-NL is voldaan.
4.6 Kosten worden steeds overeengekomen op basis van de op het tijdstip van de Overeenkomst geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst met Opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van Entertainment-NL prijsverhogingen bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, valuta- en/ of koerswijzigingen, techniek en/of rechtenorganisaties mochten voordoen, is Entertainment-NL gerechtigd om deze verhoging in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4.7 Indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, dan is ieder van de Opdrachtgevers jegens Entertainment-NL hoofdelijk verbonden tot betaling van alle vergoedingen en kosten.
4.8 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Entertainment-NL daartoe aanleiding geeft, is Entertainment-NL gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aan Entertainment-NL (aanvullende) zekerheid stelt in een door Entertainment-NL te bepalen vorm en/of een (aanvullend) voorschot op de overeengekomen vergoeding betaald.

 

Artikel 5 Geheimhouding

5.1 Opdrachtgever is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle (financiële) gegevens, informatie en bescheiden die hij van Entertainment-NL heeft ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 De totale aansprakelijkheid van Entertainment-NL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf, onverminderd het hierna in dit artikel 6 bepaalde.
6.2 Onder directe schade als bedoeld in artikel 6.1 wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Entertainment-NL zou moeten maken om de prestaties  aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
6.3 Aansprakelijkheid van Entertainment-NL voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6.4 De aansprakelijkheid van Entertainment-NL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Entertainment-NL onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming wordt gegeven en Entertainment-NL ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming te bevatten, zodat Entertainment-NL in staat is adequaat te reageren.
6.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk en altijd binnen twee weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Entertainment-NL meldt
6.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade, door welke oorzaak ook toegebracht, door Opdrachtgever of derden, aan eventueel door Entertainment-NL aan Opdrachtgever in bruikleen gegeven en/of verhuurde en/of door Entertainment-NL in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte goederen. Opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten.
6.7 Indien Entertainment-NL direct of indirect ondergeschikten van Entertainment-NL, niet-ondergeschikten en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Entertainment-NL ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Entertainment-NL.
6.8 Opdrachtgever zal Entertainment-NL vrijwaren van alle aanspraken van derden terzake van schade waarvoor Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in artikel 6.7 aansprakelijk is. Opdrachtgever zal aan Entertainment-NL vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door Entertainment-NL gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden.

 

Artikel 7 Verplichtingen van Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal Entertainment-NL steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak en vergunningen in verband met de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee Entertainment-NL de Opdracht uitvoert of het gebruik van hetgeen Entertainment-NL levert.
7.2 Opdrachtgever zal met betrekking tot diensten gelijk of vergelijkbaar aan de diensten van Entertainment-NL niet aan een derde enige opdracht (doen) geven, dan wel dergelijke diensten (doen) gedogen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Entertainment-NL.
7.3 Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Entertainment-NL gerechtigd zijn om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, danwel de levering van de diensten op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding en de schade van Entertainment-NL volledig aan Entertainment-NL te voldoen.
7.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd, zonder de schriftelijke toestemming van Entertainment-NL, het geleverde door te verkopen en/of leveren aan derden, danwel haar verplichtingen en/of rechten uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

 

Artikel 8 Uitbesteding, wijzigingen, meer- en minderwerk

8.1 Entertainment-NL is gerechtigd om de levering van de diensten geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden.
8.2 Indien een behoorlijke uitvoering van de diensten van Entertainment-NL zulks naar het oordeel van Entertainment-NL noodzakelijk maakt, zal Entertainment-NL gerechtigd zijn om in overleg met Opdrachtgever de overeengekomen diensten te wijzigen c.q. aan te vullen.
8.3 Indien Opdrachtgever, na totstandkoming van de Overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen in de Overeenkomst ten aanzien van (de uitvoering van) de Opdracht, dient hij deze wijzigingen schriftelijk aan Entertainment-NL kenbaar te maken. Deze wijzigingen zijn enkel van kracht indien zij schriftelijk door Entertainment-NL zijn aanvaard. De kosten die zijn verbonden aan de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen komen voor rekening van Opdrachtgever.
8.4 Indien een wijziging van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, zal deze termijn voor onbepaalde tijd worden verlengd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een dergelijke overschrijding en de daaraan verbonden kosten en schade komen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8.5 Indien voor de werkzaamheden van Entertainment-NL een vaste prijs is overeengekomen, zal iedere overschrijding daarvan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever behoeven. Opdrachtgever is alsdan gehouden bedoeld meerwerk pro rata aan Entertainment-NL te vergoeden, alsmede de additionele kosten.
8.6 Indien Entertainment-NL ten behoeve van of bij de uitvoering van de Overeenkomst, een overeenkomst met een leverancier of een andere derde heeft gesloten welke gebruik maakt van Algemene Voorwaarden, dan zijn ook deze voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst tussen Entertainment-NL en Opdrachtgever en kan Entertainment-NL zich daarop jegens Opdrachtgever beroepen. Opdrachtgever aanvaardt hierbij de toepasselijkheid van bedoelde Algemene Voorwaarden, waarvan door Entertainment-NL op zijn verzoek een afschrift aan Opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld.
8.7 Entertainment-NL zal zich ervoor inspannen dat in het kader van de Overeenkomst gecontracteerde Artiesten en Leveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks Opdrachtgever het recht geeft om schadevergoeding te vorderen of de Overeenkomst te ontbinden, heeft Entertainment-NL echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Entertainment-NL zal steeds tevoren wel in overleg met Opdrachtgever treden over dergelijke wijzigingen.
8.8 Indien Entertainment-NL voor het aanwerven van derden haar bemiddeling verleent, zal Entertainment-NL een daarvoor nader overeen te komen vergoeding in rekening brengen. De honorering van door bemiddeling van Entertainment-NL door Opdrachtgever geëngageerde derden voor wie Entertainment-NL niet aansprakelijk is, geschiedt rechtstreeks door Opdrachtgever en Opdrachtgever vrijwaart Entertainment-NL dienaangaande van iedere aanspraak van bedoelde derden.
8.9 Indien voor de werkzaamheden van Entertainment-NL een vaste vergoeding is overeengekomen, zal, indien de werkzaamheden minder tijd in beslag hebben genomen dan is overeengekomen of voorzien of minder kosten zijn gemaakt, dit geen gevolgen hebben voor de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 9 Levering en risico

9.1 De in offertes, opdrachtbevestigingen en/of Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en derhalve niet fataal en binden Entertainment-NL niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 De leveringstermijnen vangen pas aan op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later, bij ontvangst van alle noodzakelijke gegevens, inlichtingen en bescheiden als bedoeld in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden of bij ontvangst van de bedongen vergoeding.
9.3 Verzending of bezorging van goederen door of vanwege Entertainment-NL aan wie en waar dan ook, geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9.4 Indien Opdrachtgever het door Entertainment-NL geleverde niet afneemt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Entertainment-NL is in dat geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had afname plaatsgevonden.
9.5 Entertainment-NL is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan Opdrachtgever of derden toebehorende gelden en goederen.
9.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of ieder verlies van door Entertainment-NL of door derden – al dan niet tegen betaling – aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, alsmede voor schade aan en/of verlies van door Opdrachtgever gebruikte goederen. Opdrachtgever vrijwaart Entertainment-NL voor iedere aanspraak ter zake.
9.7 Indien Opdrachtgever bij de levering geen bezwaren maakt, wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en heeft de levering plaatsgevonden.
9.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het geleverde aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de Overeenkomst is bestemd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Entertainment-NL wijzigingen aan te brengen in het geleverde.

 

Artikel 10 Eigendom

10.1 De eigendom van de eventueel aan Opdrachtgever al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten ter beschikking gestelde goederen, blijft te allen tijde bij Entertainment-NL.
10.2 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen, concepten, opnamen en alle eventuele andere voor Opdrachtgever gerealiseerde goederen, waarin mede begrepen de eventueel aan Opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij Entertainment-NL of haar licentiegevers berusten. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Entertainment-NL, genoemde materialen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan als uitdrukkelijk door Entertainment-NL wordt toegestaan in de Overeenkomst.
10.3 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, concepten, opnamen, namen, ontwerpen en logo’s en alle eventuele andere door Opdrachtgever aan Entertainment-NL beschikbaar gestelde goederen, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever rusten.
10.4 De eigendom van de eventueel aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten, blijft te allen tijde bij Entertainment-NL. Opdrachtgever is gerechtigd over de goederen te beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever verleent aan derden geen zekerheidsrechten ten aanzien van de ter beschikking gestelde goederen.
10.5 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Entertainment-NL niet nakomt, is Entertainment-NL onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de ter beschikking gestelde goederen voor rekening van Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. Opdrachtgever is verplicht aan Entertainment-NL alle medewerking te verlenen indien deze van voornoemd recht gebruik maakt.

 

Artikel 11 Boetebeding

11.1 Bij overtreding dan wel niet nakoming van enige verplichting van Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in de Algemene Voorwaarden is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van € 10.000,– aan Entertainment-NL verschuldigd, onverminderd enig ander aan Entertainment-NL toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 12 Reclames en garanties

12.1 Opdrachtgever is verplicht om iedere klacht omtrent de uitvoering door Entertainment-NL van de Overeenkomst onverwijld na constatering aan Entertainment-NL mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen vijf (5) dagen aan Entertainment-NL schriftelijk te bevestigen. Indien Opdrachtgever daarmee in verzuim blijft, wordt Entertainment-NL geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
12.2 Indien Opdrachtgever een mogelijk gebrek of een mogelijke tekortkoming redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken binnen de in artikel 12.1 gestelde termijn, is Opdrachtgever gehouden om van het gebrek of de tekortkoming onverwijld schriftelijk aan Entertainment-NL mededeling te doen, uiterlijk binnen acht (8) dagen, te rekenen vanaf het moment dat Opdrachtgever het gebrek of de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen rechtsgeldig beroep meer kan doen op enige tekortkoming of enig gebrek.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 In geval van overmacht zal Entertainment-NL zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Entertainment-NL onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Entertainment-NL jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Entertainment-NL kan worden verlangd.
13.2 Voor het geval sprake is van toerekenbare tekortkoming door Opdrachtgever, is het bepaalde in artikel 6:75 BW uitgesloten en is Opdrachtgever derhalve gehouden om iedere door Entertainment-NL geleden schade te vergoeden, onverminderd iedere andere verplichting van Opdrachtgever en zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

 

Artikel 14 Opzegging en Annulering

14.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever deze Overeenkomst desalniettemin en om welke reden dan ook opzegt, zal iedere overeengekomen vergoeding volledig aan Entertainment-NL verschuldigd en direct opeisbaar zijn.

 

Artikel 15 Ontbinding en opschorting

15.1 Entertainment-NL is gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien;
b. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag daarvan wordt overgegaan;
c. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
e. de rechtspersoon van Opdrachtgever wordt ontbonden of de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd.

 

Artikel 16 Nietigheid e.d.

16.1 De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tussen partijen (en derhalve ook van de Algemene Voorwaarden) tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert. Het voorgaande geldt dienovereenkomstig in het geval dat enige bepaling van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan in strijd zou zijn met enige regelgeving op het gebied van het mediarecht.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

januari 2011

 

BIJZONDER DEEL BOEKINGEN EN EVENEMENTEN

Artikel 1 Prestaties van de Artiest

1.1 Opdrachtgever verklaart volledig op de hoogte te zijn van de prestaties en de aard van het optreden van de Artiest alsook te aanvaarden dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan volledig door de Artiest wordt bepaald. De Artiest mag het geluidsvolume produceren dat hij nodig acht in het belang van het optreden. Als een geluidsbegrenzer aanwezig is, dient Opdrachtgever dit tijdig schriftelijk aan Entertainment-NL te melden. Zo mogelijk draagt Opdrachtgever zorg voor een ontheffing van het gebruik van bedoelde geluidsbegrenzer.

 

Artikel 2 Aanvang, einde en aard van het evenement of optreden

2.1 De door partijen overeengekomen tijden van aanvang en einde van het optreden van de Artiest en/of het evenement zijn bindend. Indien Opdrachtgever tijdens de voorbereiding of uitvoering van het optreden van de Artiest en/of het evenement Entertainment-NL verzoekt de overeengekomen eindtijd naar een ander tijdstip te wijzigen, is Entertainment-NL gerechtigd om naar eigen inzicht dit verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te aanvaarden.
2.2 Indien partijen een besloten optreden van de Artiest of een besloten evenement overeenkomen, zal het Opdrachtgever verboden zijn om toegangsbewijzen daarvoor te verkopen of anderszins toegang tegen betaling te verlenen en zal het Opdrachtgever tevens verboden zijn om enige vorm van publiciteit aan het optreden of evenement te geven. In geval van een besloten optreden of evenement is uitsluitend Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vervaardiging en verspreiding van de uitnodigingen.

 

Artikel 3 Informatie

3.1 Opdrachtgever informeert Entertainment-NL ten minste twee (2) weken voor het optreden van de Artiest en/of het evenement schriftelijk over alle informatie die benodigd is voor het optreden en/of het evenement, zoals routebeschrijving, naam en telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse. Entertainment-NL zal zich er voor inspannen, dat de Riders, het podium plan en de biografie van de Artiest zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Entertainment-NL is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ter beschikking stellen van bedoelde informatie of onjuistheid of onvolledigheid van bedoelde informatie.

 

Artikel 4 Gebruik naam Artiest, Entertainment-NL e.d.

4.1 Het is Opdrachtgever verboden om behoudens andersluidende schriftelijke afspraken de (artiesten)naam, merken, logo’s en afbeeldingen van de Artiest voor welk doel dan ook te gebruiken.

 

Artikel 5 Gebruik muziekwerken e.d.

5.1 Indien ter gelegenheid van het optreden van de Artiest of het evenement, al dan niet in het kader van de uitvoering door Entertainment-NL van haar werkzaamheden ingevolge de Overeenkomst, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, dan wel muziekopnamen of audiovisuele opnamen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zal het te allen tijde de verantwoordelijkheid zijn van Opdrachtgever om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechtenorganisaties zoals Buma/Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen. Opdrachtgever vrijwaart Entertainment-NL van alle aanspraken van derden ter zake en zal aan Entertainment-NL vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houdt met bedoelde aanspraken.

 

Artikel 6 Het maken van opnamen en foto’s

6.1 Het is Opdrachtgever en/of derden niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen en/of foto’s te maken van het optreden van de Artiest of het evenement tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever zal door adequate maatregelen ervoor zorg dragen, dat ook het publiek en (andere) opdrachtnemers van Opdrachtgever geen geluids- en/of beeldopnamen van het optreden van de Artiest of het evenement zal maken.

 

Artikel 7 Merchandising

7.1 Opdrachtgever stelt op verzoek van en in overleg met de Artiest een adequate ruimte met tafel(s) en verlichting beschikbaar voor de verkoop van merchandisingproducten van de Artiest, waaronder begrepen cd’s, foto’s en kleding. De Artiest is exclusief en zonder vergoeding of beperking gerechtigd tot bedoelde verkoop.

 

Artikel 8 Bijzondere verplichtingen van Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever verklaart en garandeert voor eigen rekening en risico en zonder dat hieraan nadere kosten voor Entertainment-NL verbonden zijn in verband met het optreden van de Artiest en het evenement, dat de Rider(s) door Opdrachtgever volledig worden nageleefd en dat:
a. ten behoeve van het optreden deugdelijke professionele geluids- en lichtapparatuur en geluids- en lichttechnici beschikbaar zijn;
b. met een zgn. unieke sleutel af te sluiten kleedaccommodaties voor de Artiest en medewerkers van de Artiest in de directe nabijheid van het podium beschikbaar zijn, vanaf 1 uur voor aanvang van het optreden tot 1 uur na afloop van het optreden;
c. de kleedaccommodaties zijn voorzien van licht, verwarming, tafel, stoelen, spiegel, stromend water, schone handdoeken, kledingrek en stopcontacten 220V;
d. in de kleedaccommodaties voldoende frisdranken, mineraalwater, thee en koffie voor gebruik beschikbaar zijn;
e. een deugdelijk podium en de noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen beschikbaar zijn;
f. geen schrijvende, filmende of fotograferende pers aanwezig zal zijn bij het optreden en het evenement tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
g. voldoende personeel van een in overleg met Entertainment-NL door Opdrachtgever ingeschakelde professionele particuliere beveiligingsorganisatie aanwezig is, zowel voor, tijdens en na afloop van het evenement;
h. al het publiciteitsmateriaal met betrekking tot het optreden en het evenement vooraf ter goedkeuring aan Entertainment-NL wordt voorgelegd;
i. in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de Artiest en andere personen;
j. de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
k. indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van het optreden aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de Overeenkomst, kan Entertainment-NL redelijkerwijs een naar de huidige situatie aangepaste Overeenkomst verlangen;
l. de Artiest het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren;
m. Opdrachtgever niet meer dan het overeengekomen en niet meer dan het door de bevoegde autoriteiten toegestane aantal bezoekers zal toelaten in/op de locatie van het evenement en dat Opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende bruikbare nooduitgangen, brandblusmiddelen, barriers en andere veiligheidsmaatregelen;
n. er in de directe nabijheid van het podium parkeergelegenheid is voor de Artiest en de medewerkers van de Artiest en Entertainment-NL;
o. geen producten die betrekking hebben op de Artiest ter gelegenheid van het optreden en het evenement worden verspreid of verkocht op of in de locatie van het optreden en evenement en de directe omgeving daarvan, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Entertainment-NL;
p. Opdrachtgever hooguit 5 introducés van de Artiest en hooguit 5 introducés van Entertainment-NL gratis toegang zal verschaffen tot het optreden van de Artiest en het evenement;
q. Opdrachtgever in verband met het optreden, het evenement en het voorgaande de redelijke aanwijzingen van Entertainment-NL opvolgt.
8.2 Opdrachtgever zal zorg dragen voor alle voor het organiseren van het optreden van de Artiest en het evenement vereiste vergunningen en garandeert dat de inrichting van de locatie voldoet aan alle hierop betrekking hebbende wettelijke verplichtingen en overige daarmee gelijk te stellen voorschriften. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen, dat door het optreden van de Artiest en het evenement en de organisatie daarvan niet in strijd wordt gehandeld met wettelijke bepalingen, verordeningen of andere overheidsvoorschriften, zoals maar niet beperkt tot het aanplakken van publiciteitsposters. Opdrachtgever vrijwaart Entertainment-NL van alle aanspraken ter zake, zoals, maar niet beperkt tot boetes dwangsommen e.d. en Opdrachtgever zal aan Entertainment-NL vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houdt met bedoelde aanspraken.
8.3 Teneinde ieder misverstand te vermijden, verklaart en garandeert Opdrachtgever dat (a) het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor haar eigen risico wordt georganiseerd en plaatsvindt, (b) dat ieder eventueel verlies als gevolg van de exploitatie van het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor eigen risico van Opdrachtgever zal zijn en (c) dat alle kosten gemoeid met het optreden van de Artiest en het evenement uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever zijn.
8.4 Iedere vergoeding zoals bepaald in de Overeenkomst is gebaseerd op de in de Overeenkomst bepaalde zaalcapaciteit, toegangsprijzen en de begroting van de kosten die gemoeid zijn met het optreden c.q. het evenement. Opdrachtgever zal op eerste verzoek aan Entertainment-NL alle onderliggende bescheiden, zoals kwitanties, facturen, overeenkomsten e.d. in verband met de door Opdrachtgever gemaakte kosten, het aantal toegangsbewijzen en de gehanteerde toegangsprijzen, aan Entertainment-NL overleggen. Indien de zaalcapaciteit en/of toegangsprijzen zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn overschreden, of minder kosten dan in de kostenbegroting zijn gemaakt, dan zal Opdrachtgever een evenredig hogere vergoeding aan Entertainment-NL verschuldigd zijn. Onder geen enkele omstandigheid zullen de vergoedingen worden verlaagd.
8.5 Indien Opdrachtgever enige verplichting of garantie zoals hiervoor in dit artikel 8 bepaald, niet of niet naar behoren nakomt of schendt, dan zullen Entertainment-NL en de Artiest, onverminderd ieder ander aan hen toekomend recht, het recht hebben om het optreden op te schorten of, indien het optreden reeds is aangevangen, het optreden te staken, totdat Opdrachtgever haar verplichtingen wel naar behoren nakomt. Indien Opdrachtgever blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen en de Artiest op die grond het optreden langer dan één uur na het overeengekomen aanvangstijdstip of het tijdstip waarop het optreden is gestaakt, niet (opnieuw) aanvangt, dan is de Artiest gerechtigd om het optreden geen (verdere) doorgang te laten vinden, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om al zijn verplichtingen, waaronder zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding, onverkort na te komen en onverminderd het recht van de Artiest en Entertainment-NL op schadevergoeding.

 

Artikel 9 Catering

9.1 Indien Entertainment-NL in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk is voor catering (i.c. het verstrekken van spijzen en/of dranken), zal het door Opdrachtgever aan Entertainment-NL vooraf opgegeven aantal personen, waarop zulks betrekking heeft, bindend zijn. Indien blijkt dat het door Entertainment-NL of het door Entertainment-NL ingeschakelde cateringbedrijf voor meer personen dan door Opdrachtgever opgegeven moet leveren, is Entertainment-NL gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren, of de levering aan personen als meerwerk te aanvaarden. Het door Entertainment-NL of door het door Entertainment-NL ingeschakelde cateringbedrijf getelde aantal aanwezige personen, verminderd met het vooraf gemelde aantal personen, is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

 

Artikel 10 Locatie

10.1 Indien de Overeenkomst door Entertainment-NL moet worden uitgevoerd in of op een locatie, die niet door Entertainment-NL of een door Entertainment-NL gecontracteerde derde ter beschikking wordt gesteld, is Entertainment-NL op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende locatie niet daadwerkelijk ter beschikking is, onverminderd het recht van Entertainment-NL om nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
10.2 Opdrachtgever garandeert dat hij optreedt als organisator van het optreden van de Artiest en/of het evenement en als zodanig optreedt jegens de verhuurder/eigenaar van de plaats van het optreden van de Artiest en/of het evenement en dientengevolge volledig aansprakelijk zal zijn.

 

Artikel 11 Verzekering

11.1 Opdrachtgever is verplicht om ten gunste van de Artiest en de muzikale begeleiders van de Artiest een voldoende dekkende verzekering af te sluiten tegen de wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever. De verzekeringspolis en -voorwaarden en – desgevraagd – een Engelse vertaling daarvan dienen door Opdrachtgever uiterlijk twee (2) weken voor het optreden van de Artiest of het evenement aan Entertainment-NL, dan wel aan (de vertegenwoordigers van) de Artiest ter goedkeuring te worden voorgelegd.

 

Artikel 12 Sponsoring

12.1 Het optreden van de Artiest en het evenement, alsmede de publiciteit daaromtrent, zullen niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of bedrijf zonder schriftelijke toestemming van Entertainment-NL. De Artiest is niet verplicht tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder dat daartoe schriftelijke voorafgaande toestemming van Entertainment-NL is verkregen.

 

Artikel 13 Programmering

13.1 Opdrachtgever zal slechts in overleg met en na verkregen toestemming van Entertainment-NL een andere artiest boeken als voorprogramma/supportact bij de Artiest of als onderdeel van het evenement.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1 Onder overmacht als bedoeld in artikel 13 van het Algemeen Deel van deze Algemene Voorwaarden wordt ook verstaan: storingen in de geregelde aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van de Artiest op de dag van het optreden en/of het evenement; overlijden van een familielid van de Artiest; het tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de Artiest; de omstandigheden waardoor de Artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden) en/of waardoor het optreden niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden, onverminderd het bepaalde in artikel 15 van het Algemeen Deel van dit bijzonder deel van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 15 Annulering en in de plaatsstelling

15.1 Entertainment-NL heeft het recht om hetzij het optreden en/of het evenement te annuleren, hetzij in overleg met Opdrachtgever het optreden en/of evenement naar een andere datum te verplaatsen, indien, op de dag van het optreden en/of het evenement, de Artiest radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen heeft of indien de Artiest als gevolg van contractuele verplichtingen in het buitenland verblijft, zonder dat Entertainment-NL en/of de Artiest jegens de Opdrachtgever in dat geval schadeplichtig zal zijn.
15.2 In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in artikel 15.1 van dit bijzonder deel van deze Algemene Voorwaarden is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is om op te treden, heeft Entertainment-NL het recht maar niet de plicht om- het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van Opdrachtgever, zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst met Entertainment-NL (gedeeltelijk) te ontbinden of anderszins te beëindigen.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 In aanvulling op artikel 6 van het Algemeen Deel is Opdrachtgever aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook ter gelegenheid van of in verband met het optreden van de Artiest en het evenement toegebracht door bezoekers van het optreden en het evenement of medewerkers of andere opdrachtnemers van Opdrachtgever aan (i) Opdrachtgever, (andere) bezoekers of opdrachtnemers van Opdrachtgever of hun zaken of aan (ii) Entertainment-NL, de Artiest, hun medewerkers of opdrachtnemers of hun zaken of aan (iii) de locatie (en toebehoren) van het optreden of het evenement en alle (overige) goederen die zich in verband met het optreden en het evenement op de locatie bevinden. Opdrachtgever vrijwaart Entertainment-NL van alle aanspraken van derden ter zake en Opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten.

januari 2011