Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ENTERTAINMENT-NL
Versie: 22-11-2023

ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 Algemeen
1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma Entertainment-NL V.O.F. (kvk-nummer: 68153880) hierna: “Entertainment-NL”.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de wederpartij van Entertainment-NL.

1.3 Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Entertainment-NL waaronder, doch niet uitsluitend de boekingsovereenkomst.

1.4 Onder “Artiest” wordt verstaan: de door Entertainment-NL in het kader van de Overeenkomst ter beschikking gestelde artiest;

1.5 Onder “Rider” wordt verstaan: aanvullende voorwaarden onder meer met betrekking tot door Opdrachtgever aan Artiest ter beschikking te stellen faciliteiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Entertainment-NL gedane aanbiedingen, offertes en op alle opdrachten en Overeenkomsten die tussen Entertainment-NL en de Opdrachtgever tot stand komen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en opdrachten die tussen een aan Entertainment-NL gelieerde onderneming en de Opdrachtgever tot stand komen.

2.3 Voor zover Opdrachtgever eigen (algemene inkoop)voorwaarden hanteert, zijn deze uitgesloten en derhalve nimmer van toepassing op de Overeenkomst.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Entertainment-NL zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

2.5 In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst en/of de Rider, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst en de Rider boven die uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomsten
3.1 Alle door Entertainment-NL gedane offertes en bevestigingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen, door Entertainment-NL te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Entertainment-NL enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

3.2 Een Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand nadat Opdrachtgever en Entertainment-NL de Overeenkomst hebben ondertekend of Opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging van Entertainment-NL en/of een boeking heeft geaccepteerd c.q. bevestigd. Deze bevestiging door Opdrachtgever kan ook per e-mail worden gedaan, tenzij anders door Entertainment-NL wordt aangegeven.

Artikel 4 Vergoeding en betaling
4.1 Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en tevens exclusief de aan rechtenorganisaties, zoals Buma/Stemra en Sena, te betalen vergoedingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen eenendertig (31) dagen voorafgaand aan het optreden, onverminderd het recht van Entertainment-NL om bij aanvang van de Overeenkomst een aanbetaling en/of zekerheid te bedingen. Voornoemde betalingstermijn geldt als een fatale termijn, waardoor Opdrachtgever indien zij niet binnen deze termijn voldoet van rechtswege en aldus zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim zal zijn.

4.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, of betaling voor een bepaalde datum, wordt door niet-tijdige of niet-volledige betaling van een termijn de gehele overeengekomen vergoeding direct opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

4.4 Indien Opdrachtgever in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal Entertainment-NL haar vordering uit handen geven en komen alle daarmee gemoeide kosten voor rekening van Opdrachtgever.

4.5 Indien Opdrachtgever niet of niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft Entertainment-NL een retentierecht met betrekking tot alle zaken die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, totdat
al het door Opdrachtgever verschuldigde aan Entertainment-NL is voldaan.

4.6 Kosten worden steeds overeengekomen op basis van de op het tijdstip van de Overeenkomst geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst met Opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van Entertainment-NL prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale of financiële lasten (waaronder de verhoging van de gage van de Artiest), accijnzen, valuta- en/ of koerswijzigingen, techniek en/of rechtenorganisaties – mochten voordoen, is Entertainment-NL gerechtigd om deze verhoging in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

4.7 Indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, dan is ieder van de Opdrachtgevers jegens Entertainment-NL hoofdelijk verbonden tot betaling van alle vergoedingen en kosten.

4.8 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Entertainment-NL daartoe aanleiding geeft, is Entertainment-NL gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aan Entertainment-NL (aanvullende) zekerheid stelt in een door Entertainment-NL te bepalen vorm en/of een (aanvullend) voorschot op de overeengekomen vergoeding betaald. De hoogte van een eventueel (aanvullend) voorschot wordt bepaald door Entertainment-NL.

Artikel 5 Geheimhouding en persoonsgegevens
5.1 Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, strikt vertrouwelijk behandelen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

5.2 Hoe Entertainment-NL omgaat met vertrouwelijke informatie staat omschreven in de privacyverklaring die terug te vinden is op haar website. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de AVG en/of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

5.3 Indien een aanpassing van de wet- en regelgeving dit vereist, zullen partijen hieromtrent voor het in werking treden van de nieuwe wetgeving nieuwe afspraken maken welke in lijn zijn met deze wet- en regelgeving. Indien het onmogelijk is voor de inwerkingtreding de nieuwe afspraken te maken, dan zullen partijen dit in ieder geval binnen een redelijke termijn na inwerkingtreding doen.

Artikel 6 Annulering
6.1 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient in het geval van annulering de navolgende kosten aan Entertainment-NL te voldoen, in geval van annulering: a) in de periode liggend tussen 12 en 9 maanden voor het aanvangsmoment, 10% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); b) in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment, 25% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); c) in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); d) in de periode liggend tussen 3 en 2 maan- den voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt), e) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) en f) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangs- moment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De opdrachtsom bedraagt de in de Overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.

6.2 Indien op het moment van annulering de schade van Entertainment-NL hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 6.1, dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan Entertainment-NL te vergoeden.

Artikel 7 Informatie
7.1 Opdrachtgever heeft een mededelingsplicht en is verplicht om tijdig alle informatie aan Entertainment-NL te verstrekken waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijze kan weten dat deze informatie voor het uitvoeren van de Overeenkomst relevant is of kan zijn.

7.2 Indien Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan voornoemde verplichting voldoet, is Entertainment-NL gerechtigd, afhankelijk van de omstandigheden, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, waarbij de extra kosten voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, of te annuleren zonder dat de met Opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Entertainment-NL verricht haar diensten naar beste kunnen en vermogen en spant zich altijd maximaal in om gemaakte afspraken te realiseren. Dit doet zij op basis van de bij haar bekende gegevens, de vaststaande feiten en de gegeven omstandigheden. Een verdere garantie wordt door Entertainment-NL niet verstrekt.

8.2 Behoudens opzet of grove schuld is Entertainment-NL niet aansprakelijk voor schade (directe hetzij indirecte) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door Entertainment-NL verrichte werkzaamheden dan wel uit enig verzuim in de door Entertainment-NL verrichte werkzaamheden.

8.3 In het geval een Artiest een optreden om welke omstandigheid dan ook moet annuleren, is Entertainment-NL enkel gehouden zich in te spannen een vervangende Artiest te regelen. Indien Entertainment-NL hierin slaagt zullen de meer- of minderkosten van de nieuwe artiest met de Opdrachtgever worden verrekend. Indien Entertainment-NL hierin niet slaagt, is Opdrachtgever geen vergoeding voor de artiest verschuldigd, maar is Entertainment-NL verder ook geen schadevergoeding verschuldigd.

8.4 Entertainment-NL is niet aansprakelijk voor schade welke voortkomt uit het ontbinden of opzeggen van een overeenkomst of last tot vervullen van een opdracht.

8.5 Entertainment-NL is niet aansprakelijk voor door haar ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

8.6 Entertainment-NL is niet aansprakelijk voor indirecte- en vervolgschade / gevolgschade.

8.7 De aansprakelijkheid van Entertainment-NL in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering en bij gebreke daarvan de hoogte van de opdrachtsom met een maximum van € 25.000,-.

8.8 Indien er sprake is van een dreigende schade, is Opdrachtgever verplicht om Entertainment-NL hiervan per direct in kennis te stellen en Entertainment-NL in de gelegenheid te stellen de dreigende schade te voorkomen en/of te beperken.

8.9 Opdrachtgever staat in en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de door Entertainment-NL ingezette personen (onder andere artiesten, begeleiders, etc.) en bijbehorende zaken (platen, platenkoffers, koptelefoon, tassen, jassen, etc.). Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade welke Entertainment-NL en/of de door Entertainment-NL ingezette derden lijden ten gevolge van het verwonden of beschadigen van deze personen/zaken (bijvoorbeeld door agressie, diefstal, brand of beschadiging).

8.10 Opdrachtgever dient Entertainment-NL volledig te vrijwaren tegen alle claims van derden uit hoofde van de uitvoering van de Overeenkomst.

8.11 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor deugdelijke verzekeringen waaronder in ieder geval: WA-verzekering, evenementenverzekering en annuleringsverzekering. Indien dit om welke reden dan ook niet (tijdig) lukt dient opdrachtgever Entertainment-NL daarvan per ommegaande schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 9 Uitbesteding, wijzigingen, meer- en minderwerk
9.1 Entertainment-NL is gerechtigd om de levering van de diensten geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden.

9.2 Indien een behoorlijke uitvoering van de diensten van Entertainment-NL zulks naar het oordeel van Entertainment-NL noodzakelijk maakt, zal Entertainment-NL gerechtigd zijn om in overleg met Opdrachtgever de overeengekomen diensten te wijzigen c.q. aan te vullen.

9.3 Indien een wijziging van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, zal deze termijn voor onbepaalde tijd worden verlengd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een dergelijke overschrijding en de daaraan verbonden kosten en schade komen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.4 Opdrachtgever is gehouden eventueel door Entertainment-NL verricht meerwerk pro rata aan Entertainment-NL te vergoeden, alsmede de additionele kosten.

9.5 Entertainment-NL zal zich ervoor inspannen dat in het kader van de Overeenkomst gecontracteerde Artiesten en leveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd zonder dat zulks Opdrachtgever het recht geeft om schadevergoeding te vorderen of de Overeenkomst te ontbinden, heeft Entertainment-NL echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Entertainment-NL zal steeds tevoren wel in overleg met Opdrachtgever treden over dergelijke wijzigingen.

9.6 Indien voor de werkzaamheden van Entertainment-NL een vaste vergoeding is overeengekomen, zal, indien de werkzaamheden minder tijd in beslag hebben genomen dan is overeengekomen of voorzien of minder kosten zijn gemaakt, dit geen gevolgen hebben voor de overeengekomen vergoeding.

Artikel 10 Levering en risico
10.1 De in offertes, opdrachtbevestigingen en/of Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en derhalve niet fataal en binden Entertainment-NL niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Verzending of bezorging van goederen door of vanwege Entertainment-NL aan wie en waar dan ook, geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10.3 Indien Opdrachtgever het door Entertainment-NL geleverde niet afneemt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Entertainment-NL is in dat geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had afname plaatsgevonden.

10.4 Entertainment-NL is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan Opdrachtgever of derden toebehorende gelden en goederen.

10.5 Indien Opdrachtgever bij de levering geen bezwaren maakt, wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en heeft de levering plaatsgevonden.

10.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het geleverde (waaronder geluidsapparatuur) aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de Overeenkomst is bestemd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Entertainment-NL wijzigingen aan te brengen in het geleverde.

Artikel 11 Eigendom
11.1 De eigendom van de eventueel aan Opdrachtgever al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten ter beschikking gestelde goederen, blijft te allen tijde bij Entertainment-NL.

11.2 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen, concepten, opnamen en alle eventuele andere voor Opdrachtgever gerealiseerde goederen, waarin mede begrepen de eventueel aan Opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij Entertainment-NL of haar licentiegevers berusten. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Entertainment-NL, genoemde materialen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan als uitdrukkelijk door Entertainment-NL wordt toegestaan in de Overeenkomst.

11.3 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, concepten, opnamen, namen, ontwerpen en logo’s en alle eventuele andere door Opdrachtgever aan Entertainment-NL beschikbaar gestelde goederen, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever rusten.

11.4 De eigendom van de eventueel aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten, blijft te allen tijde bij Entertainment-NL. Opdrachtgever is gerechtigd over de goederen te beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever verleent aan derden geen zekerheidsrechten ten aanzien van de ter beschikking gestelde goederen.

11.5 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Entertainment-NL niet nakomt, is Entertainment-NL onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de ter beschikking gestelde goederen voor rekening van Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. Opdrachtgever is verplicht aan Entertainment-NL alle medewerking te verlenen indien deze van voornoemd recht gebruik maakt.

Artikel 12 Boetebeding
12.1 Bij overtreding dan wel niet nakoming van enige verplichting van Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in de algemene voorwaarden (inclusief het bijzondere deel van deze algemene voorwaarden) en/of de Overeenkomst en/of de Rider is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van € 10.000,00 (tienduizend euro) aan Entertainment-NL verschuldigd, onverminderd enig ander aan Entertainment-NL toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding en/of betaling van overeengekomen bedragen (waaronder de opdrachtsom en de gage van de artiest).

Artikel 13 Klachten
13.1 Klachten/reclames dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na uitvoering van de Overeenkomst schriftelijk te zijn ingediend.

13.2 Te laat ingediende of niet (voldoende) gemotiveerde reclames worden niet in behandeling genomen.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Bij overmacht is Entertainment-NL gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk op te schorten.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Entertainment-NL of voor risico van de artiest behoort te komen. Hieronder behoren, maar zijn niet gelimiteerd tot, de volgende omstandigheden: vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, vervoersmogelijkheden, bedrijfsstoringen, ziekteverzuim en werkstakingen, epidemieën, pandemieën, alsmede indien de nakoming door Entertainment-NL of de artiest wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard (waaronder ziekte of een overlijden binnen de familie).

14.3 Indien er sprake is van overmacht, dient Opdrachtgever alle redelijke medewerking aan Entertainment-NL te verlenen om de Overeenkomst zodanig aan te passen, dat deze op een later tijdstip alsnog kan worden uitgevoerd, waarbij alle overige afspraken in stand blijven. Indien dit niet lukt, zijn zowel Entertainment-NL als Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever dient in dat geval wel altijd alle reeds door Entertainment-NL verrichte werkzaamheden te vergoeden.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding
15.1 Entertainment-NL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de Overeenkomst Entertainment-NL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Entertainment-NL op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Entertainment-NL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de Overeenkomst.

15.3 Entertainment-NL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Nietigheid
16.1 De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tussen partijen (en derhalve ook van de Algemene Voorwaarden) tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert. Het voorgaande geldt dienovereenkomstig in het geval dat enige bepaling van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan in strijd zou zijn met enige regelgeving op het gebied van het mediarecht.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter verbonden aan de rechtbank Amsterdam.

BIJZONDER DEEL BOEKINGEN EN EVENEMENTEN

Artikel 1 Prestaties van de Artiest
1.1 Opdrachtgever verklaart volledig op de hoogte te zijn van de prestaties en de aard van het optreden van de Artiest alsook te aanvaarden dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan volledig door de Artiest wordt bepaald. De Artiest mag het geluidsvolume produceren dat hij nodig acht in het belang van het optreden. Als een geluidsbegrenzer aanwezig is, dient Opdrachtgever dit tijdig schriftelijk aan Entertainment-NL te melden. Zo mogelijk draagt Opdrachtgever zorg voor een ontheffing van het gebruik van bedoelde geluidsbegrenzer.

1.2 Opdrachtgever is er mee bekend en akkoord dat iedere Artiest een Rider met eigen voorwaarden heeft aan welke voorwaarden door opdrachtgever moet zijn voldaan, bij gebreke waarvan de artiest gerechtigd is zijn optreden te annuleren zonder dat de met opdrachtgever de overeengekomen vergoeding komt te vervallen. De vergoeding blijft derhalve verschuldigd in het geval de Artiest het optreden annuleert wegens het niet nakomen van de Rider door Opdrachtgever.

Artikel 2 Aanvang, einde en aard van het evenement of optreden
2.1 De door partijen overeengekomen tijden van aanvang en einde van het optreden van de Artiest en/of het evenement zijn bindend. Indien Opdrachtgever tijdens de voorbereiding of uitvoering van het optreden van de Artiest en/of het evenement Entertainment-NL verzoekt de overeengekomen eindtijd naar een ander tijdstip te wijzigen, is Entertainment-NL gerechtigd om naar eigen inzicht dit verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te aanvaarden.

2.2 Indien partijen een besloten optreden van de Artiest of een besloten evenement overeenkomen, zal het Opdrachtgever verboden zijn om toegangsbewijzen daarvoor te verkopen of anderszins toegang tegen betaling te verlenen en zal het Opdrachtgever tevens verboden zijn om enige vorm van publiciteit aan het optreden of evenement te geven. In geval van een besloten optreden of evenement is uitsluitend Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vervaardiging en verspreiding van de uitnodigingen.

Artikel 3 Informatie
3.1 Opdrachtgever informeert Entertainment-NL ten minste twee (2) weken voor het optreden van de Artiest en/of het evenement schriftelijk over alle informatie die benodigd is voor het optreden en/of het evenement, zoals routebeschrijving, naam en telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse. Entertainment-NL zal zich er voor inspannen, dat de Riders, het podiumplan en de biografie van de Artiest zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Entertainment-NL is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ter beschikking stellen van bedoelde informatie of onjuistheid of onvolledigheid van bedoelde informatie.

Artikel 4 Gebruik naam Artiest, Entertainment-NL e.d.
4.1 Het is Opdrachtgever verboden om behoudens andersluidende schriftelijke afspraken de (artiesten)naam, merken, logo’s en afbeeldingen van de Artiest voor welk doel dan ook te gebruiken.

4.2 Bij overtreding van dit artikel verbeurt opdrachtgever aan Entertainment-NL een direct opeisbare boete van € 10.000,- ongeacht het recht om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Gebruik muziekwerken e.d.
5.1 Indien ter gelegenheid van het optreden van de Artiest of het evenement, al dan niet in het kader van de uitvoering door Entertainment-NL van haar werkzaamheden ingevolge de Overeenkomst, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, dan wel muziekopnamen of audiovisuele opnamen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zal het te allen tijde de verantwoordelijkheid zijn van Opdrachtgever om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechtenorganisaties zoals Buma/Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen. Opdrachtgever vrijwaart Entertainment-NL van alle aanspraken van derden ter zake en zal aan Entertainment-NL vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houdt met bedoelde aanspraken.

Artikel 6 Het maken van opnamen en foto’s

6.1 Het is Opdrachtgever en/of derden niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen en/of foto’s te maken van het optreden van de Artiest of het evenement tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever zal door adequate maatregelen ervoor zorg dragen, dat ook het publiek en (andere) opdrachtnemers van
Opdrachtgever geen geluids- en/of beeldopnamen van het optreden van de Artiest of het evenement zal maken.

Artikel 7 Bijzondere verplichtingen van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever verklaart en garandeert voor eigen rekening en risico en zonder dat hieraan nadere kosten voor Entertainment-NL verbonden zijn in verband met het optreden van de Artiest en het evenement, dat de Rider(s) door Opdrachtgever volledig worden nageleefd.

7.2 Opdrachtgever zal zorg dragen voor alle voor het organiseren van het optreden van de Artiest en het evenement vereiste vergunningen en garandeert dat de inrichting van de locatie voldoet aan alle hierop betrekking hebbende wettelijke verplichtingen en overige daarmee gelijk te stellen voorschriften. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen, dat door het optreden van de Artiest en het evenement en de organisatie daarvan niet in strijd wordt gehandeld met wettelijke bepalingen, verordeningen of andere overheidsvoorschriften, zoals maar niet beperkt tot het aanplakken van publiciteitsposters. Opdrachtgever vrijwaart Entertainment-NL van alle aanspraken ter zake, zoals, maar niet beperkt tot boetes dwangsommen e.d. en Opdrachtgever zal aan Entertainment-NL vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houdt met bedoelde aanspraken.

7.3 Teneinde ieder misverstand te vermijden, verklaart en garandeert Opdrachtgever dat (a) het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor haar eigen risico wordt georganiseerd en plaatsvindt, (b) dat ieder eventueel verlies als gevolg van de exploitatie van het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor eigen risico van Opdrachtgever zal zijn en (c) dat alle kosten gemoeid met het optreden van de Artiest en het evenement uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever zijn.

7.4 Iedere vergoeding zoals bepaald in de Overeenkomst is gebaseerd op de in de Overeenkomst bepaalde zaalcapaciteit, toegangsprijzen en de begroting van de kosten die gemoeid zijn met het optreden c.q. het evenement. Opdrachtgever zal op eerste verzoek aan Entertainment-NL alle onderliggende bescheiden, zoals kwitanties, facturen, overeenkomsten e.d. in verband met de door Opdrachtgever gemaakte kosten, het aantal toegangsbewijzen en de gehanteerde toegangsprijzen, aan Entertainment-NL overleggen. Indien de zaalcapaciteit en/of toegangsprijzen zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn overschreden, of minder kosten dan in de kostenbegroting zijn gemaakt, dan zal Opdrachtgever een evenredig hogere vergoeding aan Entertainment-NL verschuldigd zijn. Onder geen enkele omstandigheid zullen de vergoedingen worden verlaagd.

7.5 Indien Opdrachtgever enige verplichting of garantie zoals in deze algemene voorwaarden, in de Overeenkomst en/of in de Rider bepaald, niet of niet naar behoren nakomt of schendt, dan zullen Entertainment-NL en de Artiest, onverminderd ieder ander aan hen toekomend recht, het recht hebben om het optreden op te schorten of, indien het optreden reeds is aangevangen, het optreden te staken, totdat Opdrachtgever haar verplichtingen wel naar behoren nakomt. Indien Opdrachtgever blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen en de Artiest op die grond het optreden niet (opnieuw) aanvangt, dan is de Artiest gerechtigd om het optreden geen (verdere) doorgang te laten vinden, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om al zijn verplichtingen, waaronder zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding, onverkort na te komen en onverminderd het recht van de Artiest en Entertainment-NL op schadevergoeding. In het geval de Artiest meerdere optredens heeft gepland, is de Artiest gerechtigd zijn optreden definitief te staken in het geval Opdrachtgever enige verplichting of garantie zoals in deze algemene voorwaarden, in de Overeenkomst en/of in de Rider bepaald, niet of niet naar behoren nakomt of schendt, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om al zijn verplichtingen, waaronder zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding, onverkort na te komen en onverminderd het recht van de Artiest en Entertainment-NL op schadevergoeding.

Artikel 8 Locatie
8.1 Indien de Overeenkomst door Entertainment-NL moet worden uitgevoerd in of op een locatie, die niet door Entertainment-NL of een door Entertainment-NL gecontracteerde derde ter beschikking wordt gesteld, is Entertainment-NL op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende locatie niet daadwerkelijk ter beschikking is, onverminderd het recht van Entertainment-NL om nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

8.2 Opdrachtgever garandeert dat hij optreedt als organisator van het optreden van de Artiest en/of het evenement en als zodanig optreedt jegens de verhuurder/eigenaar van de plaats van het optreden van de Artiest en/of het evenement en dientengevolge volledig aansprakelijk zal zijn.

Artikel 9 Verzekering
9.1 Opdrachtgever is verplicht om ten gunste van de Artiest en de muzikale begeleiders van de Artiest een voldoende dekkende verzekering af te sluiten tegen de wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever. De verzekeringspolis en -voorwaarden en – desgevraagd – een Engelse vertaling daarvan dienen door Opdrachtgever uiterlijk twee (2) weken voor het optreden van de Artiest of het evenement aan Entertainment-NL, dan wel aan (de vertegenwoordigers van) de Artiest ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Artikel 10 Sponsoring
10.1 Het optreden van de Artiest en het evenement, alsmede de publiciteit daaromtrent, zullen niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of bedrijf zonder schriftelijke toestemming van Entertainment-NL. De Artiest is niet verplicht tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder dat daartoe schriftelijke voorafgaande toestemming van Entertainment-NL is verkregen.

10.2 Bij overtreding van dit artikel verbeurt opdrachtgever aan Entertainment-NL een direct opeisbare boete van € 10.000,- ongeacht het recht om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Programmering
11.1 Opdrachtgever zal slechts in overleg met en na verkregen toestemming van Entertainment-NL een andere artiest boeken als voorprogramma/supportact bij de Artiest of als onderdeel van het evenement, behoudens in geval van overmacht.

Artikel 12 Annulering en in de plaatsstelling
12.1 Entertainment-NL heeft het recht om hetzij het optreden en/of het evenement te annuleren, hetzij in overleg met Opdrachtgever het optreden en/of evenement naar een andere datum te verplaatsen indien, op de dag van het optreden en/of het evenement, de Artiest radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen heeft of indien de Artiest als gevolg van contractuele verplichtingen in het buitenland verblijft, zonder dat Entertainment-NL en/of de Artiest jegens de Opdrachtgever in dat geval schadeplichtig zal zijn.

12.2 In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in artikel

12.1 van dit bijzonder deel van deze Algemene Voorwaarden is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is om op te treden, heeft Entertainment-NL het recht maar niet de plicht om- het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van Opdrachtgever, zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst met Entertainment-NL (gedeeltelijk) te ontbinden of anderszins te beëindigen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 In aanvulling op artikel 8 van het Algemeen Deel is Opdrachtgever aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook ter gelegenheid van of in verband met het optreden van de Artiest en het evenement toegebracht door bezoekers van het optreden en het evenement of medewerkers of andere opdrachtnemers van Opdrachtgever aan (i) Opdrachtgever, (andere) bezoekers of opdrachtnemers van Opdrachtgever of hun zaken of aan (ii) Entertainment-NL, de Artiest, hun medewerkers of opdrachtnemers of hun zaken of aan (iii) de locatie (en toebehoren) van het optreden of het evenement en alle (overige) goederen die zich in verband met het optreden en het evenement op de locatie bevinden. Opdrachtgever vrijwaart Entertainment-NL van alle aanspraken van derden ter zake en Opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten.